Elan

Yalçın Rzazadə - Durnalar

Yalçın Rzazadə - Durnalar
Musiqi: Cahangir Cahangirov
Sözlər: Molla Pənah Vaqif

Bir zaman havada qanad saхlayın,
Sözüm vardır mənim sizə, durnalar!

Qatarlaşıb nə diyardan gəlirsiz,
Bir хəbər vеrsəniz bizə, durnalar!

Sizə müştaq durur Bağdad еlləri,
Gözləyə-gözləyə qalıb yоlları,

Asta qanad çalın, qafil tеlləri,
Hеyifdir salarsız düzə, durnalar!

Хеyli vaхtdır yarın fərağındayam,
Pərvanə tək hüsnün çırağındayam,

Bir ala gözlünün sоrağındayam,
Görünürmü görün gözə, durnalar!

Mən sеvmişəm ala gözün sürməsin,
Bədnəzər kəsibən ziyan vеrməsin,
Sağın gəzin laçın gözü görməsin,
Qоrхuram səfnizi pоza, durnalar!

Nazənin-nazənin еdərsiz avaz,
Ruhlar tazələnir оlur sərəfraz,
Vaqifin də könlü çох еdər pərvaz,

Hərdəm sizin ilə gəzə, durnalar!

Heydər Əliyev: "... mən fəxr edirəm ki, erməni südü əmmişəm".

İki ayrı-ayrı mənbədən mənə məlumat çatdı ki, 1976-cı ildə Yerevan və Xankəndində Stepan Şaumyanın anadan olmasının 100 illiyi ilə keçirilən təntənəli yığıncaqlarda Heydər Əliyev öz çıxışında böyük fəcrlə deyib ki, Stepan Şaumyanın əmdiyi ananın südündən mən də əmmişəm. Bunu dəqiqləşdirmək üçün həmin dövrün qəzetlərini nəzərdən keçirdim. Qəzetlərdə azərbaycan və rus dillərində dərc olunmuş “Azərtacın materialında qeyd olunmuşdur ki, Heydər Əliyevin çıxışı ixtisarla çap olunur. Orada Heydər Əliyevin belə söz deməsinə rast gəlmədim. Lakin professor D. Cəfərov yuxarıda göstərilən “Müxalifət” qəzetinə verdiyi müsahibəsində bu məsələyə aydınlıq gətirib demişdir: “Stepan Şaumyanın 100 illiyində Heydər Əliyev özü dedi, mən fəxr edirəm ki, erməni südü əmməmişəm.

(c) Nadir Ağayevin "Fəlakətlərimizin baiskarı" kitabından

Этому победоносному народу не хватало только историков, которые бы прославили память о его чудесных

...Из всех народов мира, дражайший мой Узбек, ни один не превзошел татар славою и величием завоеваний. Этот народ – настоящий повелитель Вселенной: все другие как будто созданы, чтобы служить ему. Он в равной мере и основатель, и разрушитель империй; во все времена являл он миру свое могущество, во все эпохи был он бичом народов.

Татары дважды завоевали Китай и до сих пор еще держат его в повиновении. Они властвуют над обширными пространствами, составляющими империю Великого Монгола (Великие Моголы, Индия). Они владыки Персии (Ирана), они восседают на троне Кира и
Гистаспа. Они покорили Московию. Под именем тюрок они произвели огромные завоевания в Европе, Азии и Африке и господствуют над тремя частями света.

А если говорить о временах более отдаленных, то именно от татар произошли некоторые из народов, разгромивших Римскую империю.

Что представляют собою завоевания Александра по сравнению с завоеваниями Чингисхана

Этому победоносному народу не хватало только историков, которые бы прославили память о его чудесных подвигах. Сколько бессмертных деяний погребено в забвении! Сколько было татарами основано государств, истории которых мы не знаем! Этот
воинственный народ, занятый только своей сегодняшней славой, уверенный в вечной своей непобедимости, нимало не позаботился о том, чтобы увековечить память о своих прошлых завоеваниях...

Шарль Луи Монтескьё (1689-1755)
"Персидские письмена", Москва, 1956.
http://www.turkist.org/2012/06/blog-post_8639.html

Latın deyimi və Türkiye, Azərbaycan gəlin-qaynana deyişməsi...

Latin - Aquila non captat muscas.

Rus - Орел не ловит мух.

Ingilis - The Eagle does not catch flies.

Alman - Ein Adler fängt keine Fliegen.

Fransiz -  L'aigle n'attrape pas les mouches.

Italyan - L'aquila non caccia le mosche.

Ispan - El aguila no captura (no caza) moscas.

Türkiye türkcesi - Kartal sinek avlamaz, köpek kuşa havlamaz. Aklı olan gelin kaynanaya dırlamaz.   

Azerbaycan türkcesi - Qartal milçək ovlamaz.

Azərbaycan gəlin-qaynana deyişməsi

Gəlin:
Sabun qoydum ləyənə
Bax başıma gələnə
Mən qədər daş düşə
Qaynana, sənin təpənə

Qaynana:
Gəlin səni oyaram
Sən xidmətçi mən xanım
Səni evdən qovaram

Gəlin:
Şar kimidir Qaynana
Çıxmış idman etməyə
Qoymayın əsla halvaya
Kökəlmədən partlıya

Qaynana:
Qartal milçək ovlamaz,
Itlər quşa havlamaz,
Ağlı olan gəlin
Qaynanaya hırlamaz.

Gəlin:
Ey Varvara, Varvara,
Heyva doldur şalvara,
Azmış işlək qaynana,
Dırmaşır düz divara,

Qaynana:
Mən yaylada qışlaram
Min Cür naxış işlərəm
Pis gəlini görüncə
Dayanmaram, dişlərəm

Gəlin:
Qaynanamın gəlini,
Gəlin verər yemini
Səs-küy etmə, qaynana,
Əqrəb sancsın dilini.

Qaynana:
Gəlinləri sevməli,
Ayda birdəfə görməli,
Görən kimi söyməli,
Azacıq da döyməli.

gözdən uzaq, könüldən iraq

Azerbaycan türkcəsi - gözdən iraq, könüldən iraq

Türkiye türkcesi - gözden ırak, gönülden uzak

Rus - с глаз долой, из сердца вон

İngilis - Out of sight, out of mind. Salt water and absence wash away love. Long absent, soon forgotten. Seldom seen, soon forgotten. Far from eye, far from heart. What the eye doesn’t see the heart grieve. Seldom seen, soon forgotten.

Alman - Aus den Augen, aus dem Sinn.

Fransız - Loin des yeux, loin du cœur. Cœur oublie ce que l'œil ne voit.

İspan - Ojos que no ven, corazón que no siente. Largas ausencias causan olvidos. Ausencias causan olvidos.

İtalyan - Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Occhio non vede. Cuore non duole. Lontano dagli occhi. Lontano dal cuore.