burla_xatun (burla_xatun) wrote,
burla_xatun
burla_xatun

Sözlüklər - Словари - Dictionaries

https://az.wikipedia.org/wiki/L%C3%BC%C4%9F%C9%99t

1) ÜMUMİ

A) TÜRKCE

Polyglot

AzRusDict

Lingvozone

Seslisözlük

Türk Dil Kurumunun Sözlüklər Toplusu

Aktunç Hulki - Büyük Argo Sözlüğü (1998)

Altaylı A.S. - Bulmaca sözlüğü, 2 cilddə (2010)

Arıkoğlu Ekrem - Hakasça-Türkce sözlük (2005)

Axundov A. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti 2004 : endirmə, online

Behbutov S. Azərbaycan Dialektoloji LüğətiIci Cild (1999), 2ci Cild (2003)

Büyük Türkce Sözlük: endirmə, online

Caferoğlu Ahmet - Eski Uygur Türkçesi sözlüğü (1968)

Əziz Ələkbərli Qərbi Azərbaycanın dialektoloji lüğəti


Tuncer Gülensoy - Türk Damgaları Sözlüğü (Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgaları: Damgalar, İmler, Enler), 1989

Hacıyeva A. Ingiliscə-Azərbaycanca Zoometaforizmlər lüğəti, 2004

Məmmədzadə Kamilə - İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca frazeoloji lüğət (2008)

Nigar Vəliyeva - Azərbaycanca-İngiliscə-Rusca frazeoloji lüğət (2006): endirmə, online 1ci (A-D), 2ci (E-N), 3cü (O-Z) hissələr

Orucov Ə. - Azərbaycanca-rusca frazeoloji lüğət (1976)
/ Азербайджанско-русский фразеологический словарь

Orucov Ə. & al. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti 2006 (4 cilddə) : online, 1ci Cild, 2ci Cild, 3cü Cild, 4cü Cild

Rasim Qaraca - Türkün məsəli (Azərbaycan arqo deyimləri lüğəti) - 2005, 2009

Tağıyеv M.T. & al. Azərbaycanca-rusca lüğət 2006 (4 cilddə) 1ci Cild, 2ci Cild, 3cü Cild, 4cü Cild

Türk Əli - Azərbaycan bayqal (arqo) sözlüyü (2008)

Türkçe-İngilizce Redhouse Büyük Elsözlüğü (1996)

Yavər Cəmali. Yabançı-türkcə Qarşılıqlı Sözlük 2005

Azərbaycan dialektlərində və Türkiyə türkcəsinin ədəbi dilində işlədilən ortaq sözlər nədənsə Firefoxda açılır, İnternet Explorer-də açılmır.

B) RUSCA

Атлас диалектов и говоров азербайджанского языка

Будагов Л. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий с включением слов арабских и персидских и с переводом на русский язык - Т. 1—2.

Ганиев Султан-Меджид - Русско-татарский (азербайджанский) словарь (1909)

Гукасян В. Л. - Удинско-азербайджанско-русский словарь (1974)

Гусейнов Г. Азербайджанско-русский словарь (Azərbaycanca-rusca lüğət) 1941

Гусейнов Г. Русско-азербайджанский словарь (1994): 1ый том, 2ой том, 3ий том

Гусейнов Г. (в латинице) - Русско-азербайджанский словарь (1939)

Диалектологический атлас азербайджанского языка

Диалектологический словарь азербайджанского языка (1964)

Древнетюркский словарь (Ленинград, 1969)

Оруджева А. Г. (в кириллице) - Русско-азербайджанский словарь (1951)

P.S. Kim olub H. Hüseynov? Onun haqqda burada oxuya bilərsiniz.

C) DİGƏR DİLLƏRDƏ Обзорная статья из Википедии по этимологическим словарям разных языков

İnan Ali - Bankacılık Ticaret Hukuk Sözlüğü İngilizce-Türkçe Türkçe-İngilizce (1995)

Artin Hindoglu - Dictionnaire abrégé turc-français (1831)

Djeyhoun bey Hadjibeyli - Le dialect et le folklore du Karabagh (1933)

Ermers Rob - Niderlandca-türkcə, türkcə-niderlandca minisözlük (2002)

Thomas Xavier Bianchi, Jean Daniel Kieffer - Dictionnaire français-turc à l'usage des agents diplomatiques et consulaires, des commercants, des navigateurs et autres voyageurs dans le Levant (1843): Volume I, Volume II

2) ETİMOLOJİ

G. Clauson - An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish (1962)

Doerfer G. - Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen (1962): Band I, Band II, Band III

Егоров В.Г. - Этимологический словарь чувашского языка (1964)

Emiroğlu Kudret - Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü (1989)

Erdal Marcel - Old Turkish Word Formation (1991)

Eren Hasan - Türklük Bilimi Sözlüğü (1998)

Eren Hasan - Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (1999)

Eyuboğlu İsmet Zeki - Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü (1988, 1991)

Həsən Hadi - Divan-ü Luğat-it Türk-den Derlenmiş Etimolojik Sözlük (2005)

İsmail Hadi - Dil Deniz: Türkcə Etimolojik Sözlük (1971) - əski əlifbayla

Калузинский Станислав - Этимологические исследования по якутскому языку. Двусложные основы

Kanar Mehmet - Örnekli Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü (2003)

Kerestedjian Bedros - Materiaux pour un dictionnaire etymologique de la langue turque (1912)

Kiraz Erkan - Etimolojik turkce sozluk (2006) (Birbaşa endirmə bağlantısı)

Miklosich Franz - Die türkischen Elemente in den Südost- und osteuropäischen Sprachen (1884)

Nişanyan Sevan – Çağdaş türkcenin etimolojik sözlüğü: endirmə, online

Martti Räsänen - Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen (1969)

Onder Şenyapılı - Her Sözcügün Bir Oyküsü Var (1998)

Севортян В.Э. и др. Этимологический словарь тюркских языков, 7 томов


Сейдакматов - Кыргыз тилинин кыскача этимологиялык сѳздүгү (1988) Qırqız türkcəsinin qısa etimolojik sözlüğü

Starostinin etimoloji bilgilər toplusu

Tietze Andreas - Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati (2002)

Тюлемиссов Мади - Қазак тiлiнiң қысқаша этимологiялық сѳздiгi (1966) Qazaqca etimoloji sözlük

Tunçer Gülensoy - Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi, 2 Cilt (2000)

Vambery Armin - Etymologisches Wörterbuch der Turko-Tatarischen Sprachen; ein Versuch zur Darstellung des Familienverhältnisses des Turko-Tatarischen Wortschatzes (1878)

М.Р.Федотов - Этимологический словарь чувашского языка (1996): 1 том (А-Р), 2том (С-Я)

Заринезаде Г. - Азербайджанские слова в персидском языке (Баку, 1962)

3) ELMİ-TEXNİKİ, FƏLSƏFİ

Aslandaş, Bıçakçı - Popüler Siyasi Deyimler Sözlüğü (2002)

Atakan Altınörs - Dil Felsefesi Sözlüğü (2000)

Azərbaycan dilinin virtual qatları - müxtəsər kompyuter - İKT terminləri e-sözlüyü

Celal Beydili - Turk Mitolojisi Ansiklopedik Sozluk (2005)

Cebecioğlu Ethem - Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sozlugu (2001)

Esat Tüze - Hukuk Sözlüğü

Əfrasiyab Bədəlbəyli - İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti (online, 3 dildə)

Əliyeva N.Ə. Hidrometeoroloji lüğət 2005

Günəş energetikası terminləri lüğəti 7 dildə (2009)

Güngör Ertem - Kardioloji terimler sözlüğü (1998)


Hilmi Hacısalihoglu - Matematik Terimleri Sözlügü (2000)

Oruc İbadlı - Nəbatat terminlərinin izahlı lüğəti (2011)

Karakurt Deniz - Turk Soylence Sozlugu (2011)

Karataş Turan - Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü (2001)

Neft terminlərinin izahlı lüğəti (2005)

Özön Nijat - Sinema, Televizyon, Video, Bilgisayarli Sinema Sozlugu (1981)

Rafiq Manafoğlu və b. - İzahlı tərcüməşünaslıq terminləri lüğəti (2010)

Pakalın M.Z. - Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü.3 cilt (1971)

Teknik Sözlükler

Təhsil lüğəti (2009) izahlı

Tıp Terimleri Sözlüğü: endirmə, online

Torpaqların səhralaşması üzrə izahlı lüğət (2008)

Uluslararasi Goc Hukuku - Goc Terimleri Sozlugu (2009)
ARDI   VAR...

Tags: kitablar, translation
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 10 comments